ADR - Kapitel 1.3

ADR – Kapitel 1.3

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3 utbildning.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

1.3-utbildning, ska enligt föreskrifterna bestå av
1. allmän utbildning,
2. funktionsspecifik utbildning,
3. säkerhetsutbildning, och i förekommande fall
4. utbildning om klass 7.

Se aktuella kurser